Rådgivning

Erhvervsvirksomheder kan købe rådgivning inden for alle erhvervslivets områder. Dette kan være rådgivning om forretningsudvikling, rådgivning om strategi og ledelse, rådgivning om bestyrelsesarbejde og det kan være erhvervsrådgivning om økonomiske forhold som økonomirapportering opdelt i forretningsområder, profitcentre og KPI.

Der findes adskillige såkaldte erhvervskonsulenter, erhvervsrådgivere osv. som anfører at yde nærværende rådgivning af høj kvalitet og god rådgivning i øjenhøjde til både personligt erhvervsdrivende, koncerner med holdingstruktur da datterselskaber i form af både aktieselskaber og anpartsselskaber – og inden for alle brancher uanset om der er tale om produktionsvirksomheder, detailbutikker, handelsvirksomheder, webshops, fabrikker med produktion i udlandet eller lignende. Der er tilsyneladende ikke noget krav om hvad der skal til for at kalde sig rådgiver, og derfor skal man som køber af erhvervsrådgivning være opmærksom på at vurdere en rådgiver inden man køber denne rådgivningsydelse.

Det er dog et forholdsvist sikker kort at købe bedre rådgivning hos en statsautoriseret revisor, da statsautoriserede revisorer både har landets længste og bredeste uddannelse hvor den statsautoriserede revisor har bestået landets måske sværeste eksamener på universitetet samt på Børsen i København indenfor naturligvis økonomi, driftsoptimeringer, produktionsplanlægning ved knap produktionskapacitet, intern regnskab, økonomirapportering, månedsrapportering, skatteret, skattefradrag, momsret, momsfradrag, selskabetsretlige omstruktureringer, fusion, spaltning, virksomhedsomdannelse, aktieombytning, tilførsel af aktiver, generationsskifte, værdiansættelse af virksomhed, køb og salg af virksomhed, forretningsgange som eksempelvis mindsker tab på debitorer samt turnaround for kriseramte virksomheder, men også inden for både marketing, strategi og ledelse mv. Herudover bliver man ikke statsautoriseret revisor uden at have praktisk erhvervserfaring hos et statsautoriseret revisionsfirma. Selvom der er mange der forbinder statsautoriserede revisorer med støvede lovsamlinger, lommeregnere og kuglerammer, er statsautoriserede revisorer særdeles velegnede rådgivere. Selvfølgelig er der stor forskel på statsautoriserede revisorer, og der findes helt sikkert statsautoriserede revisorer der ikke er i stand til at yde den rådgivning som netop du har brug for. Heldigvis findes der mange statsautoriserede revisorer hvorfor der helt sikkert findes en statsautoriseret revisor der kan yde dig god rådgivning om din erhvervsvirksomhed eller om din private formue opdelt på pensionsopsparing, friværdi i huset, opsparing i holdingselskab mv.

Hvad sker der med min virksomhed hvis jeg bliver syg?

Alle mennesker kan blive syge eller komme ud for en ulykke – det kan ejerledere og virksomhedsejere også. I modsætning til lønmodtagere som trods alt får løn under sygdom, kan det få store konsekvenser for en virksomhed hvis ejerlederen bliver uarbejdsdygtig fra den ene dag til den anden, ligesom det herefter kan få store konsekvenser for en virksomhedsejer hvis virksomheden går konkurs som følge af at lederen ikke er der til at træffe de forretningsmæssige beslutning og/eller udføre et arbejde.

Som virksomhedsejer og som ejerleder bør man altid drøfte hvad der vil ske med en virksomhed med sin statsautoriserede revisor. Statsautoriserede revisorer rådgiver om alle erhvervslivets forhold, også om hvordan du sikrer din virksomhed og privatøkonomi under sygdom. Statsautoriserede revisorer kan eksempelvis rådgive om hvilke forsikringer du kan tegne, såsom kritisk sygdom og tab af erhvervsevne. Herudover kan statsautoriserede revisorer rådgive om hvordan man kan lave stillingsbeskrivelser og funktionsopdelinger der gør det lettere at overtage bestemte jobfunktioner. Endvidere kan den statsautoriserede revisor hjælpe med at udarbejde en nødplan, således man allerede ved hvem der skal afløse ejerlederen ved evt. tilskadekomst, arbejdsulykke eller sygdom. Denne nødplan kan i yderste konsekvens indeholde en plan for at virksomheden salgsmodnes og sælges i tilfælde af at ejerlederen bliver uarbejdsdygtig eller langtidssygemeldt.

Fordelen ved at inddrage en statsautoriseret revisor er at en statsautoriseret revisor har overblikket til at rådgive om hvordan man dels sikrer virksomheden, men også privatøkonomien ved at kombinere driftsmæssig rådgivning, rådgivning om pension og forsikring, rådgivning om friværdi og belåning i privat bolig osv.

Det bedste er naturligvis at ejerlederen eller virksomhedsejeren aldrig bliver syg, men uanset hvor sund man lever er der altid en risiko for at det sker. Det er derfor med nødplaner som med forsikring: Man håber aldrig de kommer i brug, men hvis skaden sker er de gode at have. Afslutningsvist bør man som virksomhedsejer eller som ejerleder kraftigt overveje at tegne en sundhedsordning, således man kan komme på privathospital mv. i en fart, og dermed hurtigst muligt igen blive rask så man kan varetage arbejdet i virksomheden.

Køb af virksomhed

Når man beslutter sig for at få foden under eget bord i stedet for at være lønmodtager kan man vælge mellem at starte en virksomhed fra bunden som iværksætter, og mellem at købe en eksisterende virksomhed som allerede er i drift. Vælger man at købe en igangværende virksomhed kan dette være en virksomhed hvori man allerede er ansat som medarbejder, men det kan også være køb af en virksomhed som man ikke på nuværende tidspunkt har tilknytning til.

Når man overvejer at købe en virksomhed bør man kontakte en statsautoriseret revisor med kompetence eller speciale i rådgivning om køb af virksomhed. Først og fremmest vil denne statsautoriserede revisor udfordre dig på din forretningsplan, for hvis din forretningsplan ikke er god nok vil du ikke være i stand til at få en god forretning ud af at købe en virksomhed. Herudover vil den statsautoriserede revisor hjælpe dig med at vurdere hvor meget du skal byde på virksomheden ved at foretage en såkaldt værdiansættelse af den virksomhed du overvejer at købe. Accepterer ejeren af den virksomhed du vil købe at sælge sin virksomhed, sikrer den statsautoriserede revisor at du får mulighed for at undersøge virksomheden inden du afgiver et bindende købstilbud. Disse undersøgelser kaldes for due diligence og vil typisk blive udført af dig selv samt dine rådgivere som ud over din statsautoriserede revisor typisk som minimum består af en advokat. For at få lov til at udføre due diligence skal der normalt underskrives en fortrolighedsaftale, hvilket betyder at de informationer du får under due diligencen ikke videregives til andre.

Beslutter du dig for at købe virksomheden kan den statsautoriserede revisor rådgive om hvorvidt du skal købe selve virksomheden eller om du skal stifte et aktieselskab som herefter køber aktiviteten ud af den virksomhed du reelt køber. Det er nemlig ikke ligegyldig hvordan du køber en virksomhed. Eksempelvis er der forskel på den hæftelse du vil få overfor kreditorer som bank, pengeinstitut og leverandører, der kan være skattemæssige fordele for dig som køber, ved at lave holdingselskab får du mulighed for at sælge aktieselskabet / driftsselskabet skattefrit på et senere tidspunkt osv.

En statsautoriseret revisor kan derfor hjælpe med såvel forretningsmæssig rådgivning som med skattemæssig rådgivning før, under og efter køb af virksomhed.

Er virksomheden der skal købes inden for turisme, er det meget værdifuldt at tjekke op på hvad der ellers er for turister i området. Der er flere måder at gøre det på, et eksempel kan være at starte med nogen lokale turistbureauer – og vær obs på både at tjekke i forhold til dansk-, engelsk- og tysktalende turister. Se eksempler her

Dansk

Engelsk

Tysk

ERP system

Et ERP system står for Enterprise Ressource Planning er en virksomheds administrationssystemer til eksempelvis salg, CRM, indkøb, HR, udarbejdelse af løn og bogføring. Disse ERP systemer er ofte virksomhedens bogføringsprogram / økonomisystem såsom Axapta, Navision eller C5.

Alle der har prøvet at implementere et nyt ERP system ved at det er en meget tung og dyr proces. Der findes adskillige virksomheder som lever af at implementere og servicere ERP systemer, og de fleste af disse konsulentvirksomheder sælger sig selv på at netop deres ERP systemer og netop deres konsulenter er de bedst egnede til at løse netop din virksomheds problemstillinger. Desværre viser det sig ofte i praksis ikke at være tilfældet, hvilket er en af forklaringerne på at mange implementeringer af nye ERP systemer går galt.

Når man skal implementere et ERP system er det vigtigt at komme rigtig fra start. Derfor er det fornuftigt at inddrage en statsautoriseret revisor der selv har prøvet at have ansvaret for at implementere et ERP system så tidligt som muligt i processen. En statsautoriseret revisor har praktisk erfaring med flere forskellige ERP systemer, og derfor kan den statsautoriserede revisor hjælpe virksomheden med at vurdere hvad det nye ERP system skal kunne i lige netop din virksomhed. Herudover kan en statsautoriseret revisor, forudsat at denne statsautoriserede revisor har erfaring med profitcentre og måling på KPI, hjælpe din virksomhed med at lave en kravsspecifikation til det nye ERP system så den interne økonomirapportering eller månedsrapportering viser ledelsen hvor virksomheden tjener penge og hvor virksomheden måske ikke tjener penge. Endelig er det en klar fordel hvis den statsautoriserede revisor selv har prøvet at have ansvaret for at implementere et ERP system. Først og fremmest fordi der næsten altid går noget galt, og her vil den statsautoriserede revisor kunne være en stor støtte for din virksomhed da den rette statsautoriserede revisor selv har prøvet at løse uforudsete problemer i implementering af nye ERP systemer.  Herudover er det en stor belastning for organisationen i en virksomhed at udskifte ERP systemet. Kundekartoteket skal kopieres fra det gamle ERP system til det nye ERP system, og her er det oftest ikke muligt at kopiere alt, hvorfor der kommer en del manuelt arbejde for medarbejderne i bogholderiet. Tilsvarende skal kreditorerne kopieres fra det gamle ERP system til det nye ERP system, og igen kommer der manuelt arbejde for medarbejderne i bogholderiet. ERP systemet skal også sættes op så ERP systemet ved hvor lagertransaktioner mv. skal bogføres, finansbalancen skal revurderes, indtastes, påføres momskoder osv. osv. Alt i alt er der en masse valg der skal træffes, samtidig med at medarbejderne får en betydeligt mere stresset hverdag. Derfor er det godt at have en god tovholder der bevarer overblikket og som har de faglige kompetencer til at forudse problemstillinger og efterprøve resultatet af eksempelvis konteringsopsætningen. Derfor bør en virksomhed involvere en statsautoriseret revisor med erfaring i implementering af ERP systemer når virksomheden vælger at udskifte deres ERP system.

En virksomhed der har opnået stor succes ved blandt andet at indføre nyt ERP system og derigennem fik bedre styr over produktionsomkostninger og lagerstyring, afholder løbende events som du kan tilmelde dig her. Det er altid spændende at høre historierne fra den virkelige verden.

Ønsker du i stedet at finde noget i området omkring Horsens, kan du se mere her.

Utilfreds med revisor

Der kan være mange årsager til at man som virksomhedsejer, som direktør, som bestyrelsesformand, som bestyrelsesmedlem eller som bank, økonomidirektør, økonomichef eller som økonomimedarbejder er utilfreds med sin revisor. Alle mennesker er forskellige, og det er revisorer også. Nogle revisorer er derfor ikke fagligt dygtige nok til de opgaver revisoren skal løse i en given virksomhed, uanset om virksomheden drives som et privat firma i virksomhedsordningen, som et iværksætterselskab, som et aktieselskab, som et anpartsselskab eller i en anden virksomhedsform.

Revisorer der ikke er egnede til at løse disse opgaver, bruger for det første for lang tid – hvilket koster mange penge da revisorer betales efter medgået tid – og for det andet bliver den leverede revisorydelse sandsynligvis af for dårlig kvalitet. Hertil vil det store tidsforbrug typisk medføre at den leverede revisorydelse bliver forsinket. Har man en revisor der er for dyr, leverer ydelser som skatterådgivning og anden rådgivning, revision, regnskab, bogføringsbalancer osv. for sent og i dårlig kvalitet, er man typisk utilfreds med sin revisor.

Selvom man er utilfreds med sin revisor vælger forbavsende mange virksomheder at beholde sin nuværende revisor. Dette kan være fordi man har brugt den samme revisor igennem mange år og derfor har fået tætte relationer til sin revisor. Man kan dog også vælge at beholde sin revisor fordi man frygter det bliver dyrt og uoverskueligt at udskifte revisoren med en ny revisor – og hvad har man i øvrigt i garanti for at den nye revisor er bedre end den nuværende revisor som man jo ikke er tilfreds med?

Vil du gerne lære mere om revisorens typiske opgaver, kan du tilmelde dig forskellige workshops og kurser. Se eksempelvis her hvor der løbende kommer nye kurser og workshops inden for revision, regnskab, skat, bogføring mm.

Er man utilfreds med sin revisor skal man selvfølgelig finde sig en ny revisor. Her bør man vælge en statsautoriseret revisor, da statsautoriserede revisorer har et højere niveau end andre revisorer. Herudover bør man indhente referencer på den statsautoriserede revisor man overvejer at bruge. Dette kan være referencer fra denne statsautoriserede revisors nuværende kunder, ligesom man ofte kan indhente referencer på den statsautoriserede revisor ved at google den statsautoriserede revisors navn på internettet. På baggrund heraf har man gode chancer for at finde en revisor som leverer til aftalt tid og holder sine deadlines, leverer i høj kvalitet og samtidig er billigere end den nuværende revisor. At en statsautoriseret revisor kan være billigere end en revisor der ikke er dygtig nok er fordi at nok er timesatsen for en statsautoriseret revisor højere end timesatsen er for en lavere uddannet revisor, men tilsvarende skal en statsautoriseret revisor ofte bruge færre timer på en rådgivningsopgave og dermed er der samlet set penge at spare ved at udskifte en revisor der ikke er dygtig nok.